Warsztaty fotograficzne z WhiteSmoke Studio!

Ilość uczestników: maksimum 16 osób, minimum 8 osób.
Miejsce: Warszawa

§ 1
1. Organizatorem warsztatów jest

WHITESMOKE MEDIA SP z o.o.

NIP: 5252910862 

ul. FOKSAL, nr 17B,

WARSZAWA, 00-372


2. Organizator oświadcza, że zajęcia szkoleniowe w ramach Warsztatów będą prowadzone przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i niezbędną wiedzę w prezentowanej dziedzinie tj. Dorotę Kaszuba i Michała Warda z WhiteSmoke Studio
3. Udział Uczestnika w Warsztatach jest płatny i wynosi 2900 zł.
4. Uczestnik zobowiązuje się dokonać opłaty wymienionej w ust. 3 niniejszego paragrafu w terminie 7 dni od dokonania zgłoszenia na konto Organizatora: 

31 1090 1870 0000 0001 5070 4770


W tytule wpłaty należy wpisać: opłata za warsztaty fotograficzne WhiteSmoke Studio

Faktura zostanie wystawiona po zaksięgowaniu wpłaty. W przypadku braku wpłaty w terminie 7 dni od zgłoszenia miejsce jest zwalniane.
5. Uczestnik zobowiązany jest przesłać dowód wpłaty na adres info@whitesmokestudio.com po dokonaniu przelewu. Terminowe dokonanie płatności i przesłanie dowodu wpłaty przez Uczestnika jest podstawą do jego uczestnictwa w Warsztatach.

§ 2.

1. Uczestnik ma zapewnione wyżywienie tj. lunch oraz napoje w trakcie trwania Warsztatów.
2. Dojazd oraz nocleg na Warsztaty jest finansowany przez Uczestnika i nie podlega zwrotowi ze strony Organizatora.
3. W przypadku rezygnacji z Warsztatów Organizator nie zwraca wpłaconej kwoty. Uczestnik warsztatów może jednak wskazać inną osobę, która weźmie udział w warsztatach.
4. W przypadku z rezygnacji z uczestnictwa w Warsztatach, prosimy o kontakt mailowy na adres info@whitesmokestudio.pl nie później niż na pięć dni przed planowanym rozpoczęciem warsztatów.
5. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Warsztatów z przyczyn niezależnych. W tym przypadku Uczestnik otrzyma zwrot wpłaconej kwoty.
6. Organizatorowi przysługuje prawo odmowy przyjęcia zamówienia, jeżeli:
a. Osoba składająca zamówienie wypełniła formularz zgłoszeniowy niezgodnie z istniejącym stanem faktycznym lub prawnym, ewentualnie z pominięciem niezbędnych dla realizacji świadczenia danych osobowych, a braki te nie zostały uzupełnione w terminie wskazanym przez Organizatora;
b. Zamawiający będący osobą niepełnoletnią, nie przedstawi na żądanie Organizatora zgody rodziców/opiekunów prawnych na jego udział w szkoleniu;
c. Zamawiający nie wykaże na żądanie Organizatora, że dysponuje zgodą osób trzecich, których danymi posłużył w trakcie składanego zamówienia;
d. Zamawiający jest dłużnikiem Organizatora lub pod jakimkolwiek tytułem prawnym wyrządził Organizatorowi szkodę lub jeśli nastąpią inne przyczyny, dla których Organizator nie będzie mógł przyjąć zgłoszenia.
7. Organizator ma prawo cofnąć lub zawiesić uczestnictwo Uczestnika w warsztacie w razie podjęcia przez Uczestnika działań na szkodę Organizatora lub działań niezgodnych z niniejszym regulaminem. Decyzja o cofnięciu lub zawieszeniu uczestnictwa w Warsztatach zostanie przekazana Uczestnikowi w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem.
8. Uczestnik zachowuje wszelkie prawa do prac wytworzonych podczas Warsztatów. Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie zdjęć wykonanych w trakcie Warsztatów przez Organizatora i WhiteSmoke Studio. Materiały te mogą być wykorzystane przez ww. podmioty jedynie w celach dokumentacji, promocji i reklamy usług świadczonych przez Organizatora i firmę WhiteSmoke Studio
9. Organizator oświadcza, że w trakcie trwania warsztatów będzie dokumentować ich przebieg za pomocą rejestratorów audio i wideo.
10. Uczestnik nie może nagrywać przebiegu warsztatów oraz udostępniać treści warsztatów osobom trzecim.
11. Uczestnik oświadcza, że posiada podstawową wiedzę fotograficzną niezbędną do realizacji samodzielnych ćwiczeń.
12. Uczestnik jest uprawniony do korzystania z marki WhiteSmoke Studio wyłącznie w kontekście udziału w warsztatach organizowanych przez Organizatora. Każde inne użycie marki jest zabronione i może pociągnąć odpowiedzialność prawną Uczestnika z tytułu nieuprawnionego posługiwania się marką WhiteSmoke Studio.

§ 3.

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH

Na podstawie niniejszej umowy WhiteSmoke Studio przetwarzać będzie następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres email, numer telefonu, wizerunek oraz dane niezbędne do wystawienia faktury za usługę.
1. Administratorem danych osobowych jest

WHITESMOKE MEDIA SP z o.o.

NIP: 5252910862 

ul. FOKSAL, nr 17B,

WARSZAWA, 00-372


2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania usługi , archiwizacji oraz do celów podatkowo-księgowych.
3. Podanie danych osobowych oraz zgoda na ich przetwarzanie są dobrowolne, jednakże brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych uniemożliwia
świadczenie w/w usługi.
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat od daty wystawienia faktury przez WhiteSmoke Studio
5. Uczestnikom przysługuje prawo żądania dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania.
Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
6. Zlecający posiadają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.”

– WhiteSmoke Studio –
Dorota Kaszuba studiowała na poznańskim ASP, Michał Warda zdobywał doświadczenie zawodowe pracując jako freelancer. Od 2005 roku połączyli siły zakładając WhiteSmoke Studio. Przez kilka lat współpracowali między innymi z „Rzeczpospolitą“, „Wprost“ i „Zwierciadłem“. Doświadczenia prasowe przenieśli na rynek fotografii ślubnej co spowodowało, że przez dwa lata z rzędu włoski magazyn JM Just Married uznał ich jako jednych z najlepszych reporterów ślubnych na świecie. Potwierdzeniem tego są wielokrotne wygrane w międzynarodowych konkursach fotograficznych organizowanych przez WPJA i ISPWP. Pracują dla klientów z całej Europy dzieląc czas głównie pomiędzy Wyspami Brytyjskimi, Polską i Włochami. Główne założenia jakie im przyświecają to robić zdjęcia ponadczasowe, opierając się chwilowym trendom i ciekawostkom.